Opiskelu lukiossa


  Lukiolain mukaisesti lukio-opinnot tähtäävät ylioppilastutkintoon. Tutkinnon tarkoituksena on selvittää, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot ja taidot sekä saavuttaneet lukion tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. Kaikkiaan lukion tehtävänä on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi.

  Lukio on yleissivistävä oppilaitos ja se on nimensä mukaisesti lukemista varten. Opiskelu lukiossa edellyttää uutteraa työskentelyä, sillä jaksot ja kurssit ovat tiiviitä kokonaisuuksia. Päivän päätteeksi opiskelijan on varattava kohtuullisesti aikaa kotitehtäviä varten. Perinteikäs Helsingin Uuden yhteiskoulun lukio tarjoaa sinulle valttikortit tulevaisuuttasi varten. Lopulta itse päätät, kuinka ”kätesi käytät”.

  Helsingin Uuden yhteiskoulun lukion kasvatustyön erityisenä päämääränä on toiset huomioon ottava, tavoitteelliseen työskentelyyn kykenevä ja omatoiminen ihminen. Tehtävänämme on tarjota opiskelijoillemme tuhdit eväät jatko-opiskeluja varten. Totta on, että huomattava osa perinteikkään Helsingin Uuden yhteiskoulun ylioppilaista jatkaa opintojaan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Halutuille aloille pääseminen edellyttää hyviä opiskelutuloksia lukiossa sekä ansiokasta menestymistä ylioppilastutkintokokeissa.

  Jos opiskelijalla on tavoitteena esimerkiksi korkea-asteen opinnot, joissa opiskelun lähtökohtana ovat hyvät kielelliset, matemaattiset tai yhteiskunnalliset valmiudet, on lukio tällöin oikea valinta toisen asteen oppilaitokseksi. Käytännösssä monet lukioon menevät opiskelijat eivät vielä tiedä omaa tulevaisuuden alaansa peruskoulun jälkeen, joten lukio on luonteva ratkaisu.

  Lukio on osa toisen asteen koulutusjärjestelmää. Se antaa yleissivistävää opetusta, mikä on tarpeen yliopisto-, ammattikorkeakoulu- ja ylioppilaspohjaisiin ammatillisiin opintoihin. Tavoitteena on, että opiskelija kehittää omaa opiskelutyyliään, tottuu itsenäiseen ja kriittiseen tiedonhankintaan sekä ottaa vastuun omasta opiskelustaan ja sen suunnittelusta ja arvioinnista. Lukiokoulutuksen päätteeksi toimeenpannaan ylioppilastutkinto.

  Opiskelija voi itse säädellä opinto-ohjelmansa sisällön sekä siihen käytettävän ajan. Opiskelu tapahtuu vaihtelevissa ryhmissä riippuen ainevalinnoista ja kurssien määrästä. Opiskelijan ohjelmasta riippuen lukion suoritusaika on 2-4 vuotta. Lukiossa eri oppiaineita opiskellaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. Lukuvuosi on jaettu 6 jaksoon joiden aikana opiskellaan keskimäärin viittä oppiainetta. Osan kursseista opiskelija voi suorittaa itsenäisesti. Suurin osa kursseista opiskellaan opettajan johdolla, mutta silti opiskelu edellyttää itsenäistä tiedonhankintaa ja arviointia. Eri oppiaineissa käytetään mahdollisimman paljon alaan liittyvää kirjallisuutta. Lukemisharrastusta tuetaan.


Helsingin Uusi yhteiskoulu on yleislukio, joka painottaa opinnoissaan kielen ja kulttuurin osaamista. Lukiossa on yleislinja ja kuvataidelinja.

Opiskelu lukiossa

Lukiossamme on käytössä 6-jaksojärjestelmä. Jakson aikana opiskellaan keskimäärin 5 ainetta. Jakson lopussa on 5-päiväinen koeviikko, jonka aikana pidetään kokeet jakson aikana opiskelluista aineista. Arvioinnit opiskelluista kursseista on nähtävissä Wilmassa seuraavassa jaksossa.

Ajankohtaisista tapahtumista tai opiskeluun liittyvistä asioista tiedotetaan Wilman kautta. Wilmasta löytyy myös lukujärjestykset ja sen kautta saa parhaiten yhteyden koulun henkilöstöön. Wilman lisäksi tietoa opiskeluista ja muista ajankohtaisista tapahtumista saa viikoittaisessa ryhmänohjaustuokiossa.

Tarkempia tietoja koulumme toimintatavoista, opiskelusta ja sen suunnittelusta sekä lukuvuoden aikatauluista löytyy alla olevista linkeistä.